Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Statut

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Iskra” Warszawa

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” , zwany dalej Klubem, działa na podstawie art. 7 ustawy o kulturze fizycznej, ustawy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2. Klub jest wpisany do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 2. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony

§ 3. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 5. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6. Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji, a uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd.

§ 8. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 9. Celem Klubu jest:
1. UPOWSZEHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
2. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, poprzez angażowanie członków Klubu do uprawiania sportu.

§ 10 Wyżej wymieniony cel będzie realizowany w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk, do których odnoszą się cele Klubu.

§ 11. Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe ZS 68 oraz pomoc organizacyjną
i materialną członków klubu.
2). Angażowanie uczniów, ich rodziców i nauczycieli do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3) Uczestnictwo w imprezach sportowych.
4) Organizowanie obozów sportowych dla członków Klubu oraz imprez sportowo – rekreacyjnych.
5) Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem dzieci i młodzieży.
7) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo młodzieży w realizacji zadań sportowych Klubu.
8) Organizowanie zajęć szkoleniowych dla różnych grup wiekowych.
9) Organizowanie współzawodnictwa sportowego,
10) Wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, edukacyjno-szkoleniowych, dotyczących uprawianych dyscyplin sportu.

§ 12. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13. Członkowie Klubu dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 14.1. Członkami Klubu mogą być osoby uczniowie, rodzice i nauczyciele. Członkami klubu mogą być jego sympatycy. Członkami klubu mogą być również osoby prawne. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klubu.

§ 15.l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. Członkiem zwyczajnym klubu może być małoletnia osoba fizyczna, przy czym osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą być członkami zwyczajnymi klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 16.1. Członek zwyczajny ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Klubu, oraz uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawa o Stowarzyszeniuach zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu, korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi, brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu, regularnego opłacania składek członkowskich,
czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu, dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§ 17.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu
i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu, zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do spełniania na rzecz klubu świadczeń określonych w deklaracji członkowskiej oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
§ 18.1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
3. Członek honorowy nie posiada głosu stanowiącego oraz biernego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 19.1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek skreślenia lub wykluczenia uchwałą Zarządu w wyniku złożonej
dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 2 miesięcy lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności klubu przez okres co najmniej 5 miesięcy. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania
przez Walne Zebranie uchwała zarządu w przypadku złożenia odwołania, nie wywołuje skutków prawnych.

Rozdział IV
Władze Klubu

§ 20.1 Władzami Klubu są: Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”, Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz wybieranych Klubu trwa 3 lata.

§ 21.1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków, o ile II termin walnego zebrania był podany w zawiadomieniu.
3. Zasada, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu ma zastosowanie do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym, zarządowi w przypadku zmniejszenia się liczby jego członków oraz komisji rewizyjnej w przypadku uszczuplenia jej składu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji i przyjęcie rezygnacji uchwałą organu, którego członek złożył rezygnację powoduje wygaśnięcie mandatu w tym organie.

Walne Zebranie

§ 23.1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być:
Zwyczajne,
Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy
skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
uchwalenie zmian statutu, wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu, na wniosek Zarządu
ocenianie działalności Zarządu
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu nie zastrzeżonych do kompetencji,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Zarząd Klubu

§ 25.1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez walne zebranie. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa walne zebranie.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
§ 26. Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Klubu zgodnie z celami statutowymi, uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych, sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu, ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Klubu, ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich uiszczania, podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych oraz sekcji
uchwalanie regulaminów ich działania uchwalanie regulaminu Biura Klubu oraz powołanie Biura,

Komisja Rewizyjna

§ 27.1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu oraz Klubu
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata.
4.uchwału Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2 członków komisji Rewizyjnej
5.Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin ustalony przez Walne Zebranie.

§28. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania
się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla ustępującego Zarządu,

Rozdział V
Majątek Klubu i gospodarka finansowa

§ 28.1 Na majątek klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze
§ 28.2. Źródłami powstania majątku Klubu są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
wpływy z działalności statutowej Klubu, dochody z majątku klubu
dotacje, subwencje, granty,
§ 29. Do reprezentacji Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezes.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 35.1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu
przez Walne Zebranie wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku braku Kworum stosuje się § 21 ust. 2 niniejszego statutu.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Likwidatora,
który przeprowadzi likwidację Klubu.
Walne Zebranie wskazuje także organizację, mające podobne cele statutowe, na rzecz,
których zostanie przekazany majątek Klubu.
3. likwidator po zakończeniu likwidacji występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie
Klubu z ewidencji przedstawiając sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji.