Ursus, Warszawa
iskrawarszawa@gmail.com

Statut

Uczniowski Klub Sportowy - Iskra Warszawa

STATUT
Uczniowskiego Klubu Sportowego Iskra Warszawa

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1.
 1. Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, zwany dalej Klubem, działa
  na podstawie art. 7 Ustawy o kulturze fizycznej, Ustawy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 2. Klub wpisany jest do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
 3. Klub zostaje powołany na czas nieokreślony.
 4. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.
 6. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Klub może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 7. Klub używa pieczęci z nazwą oraz adresem Klubu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klub współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
  i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji, a uchwały w tej sprawie podejmuje Zarząd.
 9. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.

 Rozdział II
Cele i formy działania

 • 2
 1. Celem Klubu jest:
 2. – upowszechnianie i promowanie różnych form kultury fizycznej i sportu,
 3. – promowanie zdrowego stylu życia, poprzez zachęcanie członków Klubu
  do uprawiania sportu.
 • 3
 1. Klub realizuje swoje cele w szczególności na rzecz społeczności lokalnych
  i środowisk, do których odnoszą się cele Klubu.
 2. – organizowanie działalności sportowej, planowanie i organizowanie życia sportowego,
 3. – angażowanie dzieci i młodzieży, ich rodziców do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 4. – uczestnictwo w imprezach sportowych, integracyjnych, szkoleniowych
  w kraju, jak i za granicą,
 5. – organizowanie obozów sportowych dla członków Klubu oraz imprez sportowo – rekreacyjnych,
 6. – współdziałanie w organizowaniu szkoleń i doskonalenie kadry trenersko – instruktorskiej Klubu,
 7. – współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem dzieci i młodzieży,
 8. – utrzymywanie kontaktów z organizacjami sportowymi w kraju,
  jak i za granicą.
 9. – kształtowanie właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,
 10. – organizowanie współzawodnictwa sportowego,
 11. – wydawanie materiałów informacyjno–promocyjnych, edukacyjno– szkoleniowych, dotyczących uprawianych dyscyplin sportu.
 12. – tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych.
 13. Majątek Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
  do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 4
 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
 2. – członków zwyczajnych,
 3. – członków wspierających,
 4. – członków honorowych.
 • 5
 1. Członkami Klubu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także rodzice i nauczyciele.
 2. Członkami Klubu mogą być sympatycy Klubu.
 3. Członkami klubu mogą być osoby prawne. Osoba prawna działa w Klubie
  poprzez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.
 • 6
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
  do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. O przyjęciu nowych członków decyduje Zarząd Klubu uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 3. Członkiem zwyczajnym Klubu może być małoletnia osoba fizyczna. Osoba fizyczna, która nie ukończyła 16 roku życia, może być członkiem zwyczajnym Klubu wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych.
 4. Członek zwyczajny ma prawo:
 1. – wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 2. – uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy Prawa o Stowarzyszeniach,
 3. – zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,
 4. – korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi,
 5. – brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Klubu z prawem głosu.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
 1. – przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2. – regularnego opłacania składek członkowskich,
 3. – czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
 4. – dbania o dobre imię i mienie Klubu.
 • 7
 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działalnością Klubu
  i akceptująca jego cele. Osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną zostaje przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający ma prawo:
 1. – brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,
 2. – zgłaszać do władz Klubu wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Klub zadań.
 1. Członek wspierający zobowiązany jest do:
 1. – spełniania na rzecz Klubu świadczeń określonych w deklaracji członkowskiej,
 2. – przestrzegania statutu i uchwał władz Klubu.
 • 8
 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
  dla realizacji celów statutowych Klubu.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.
 3. Członek honorowy nie posiada głosu stanowiącego oraz biernego prawa wyborczego, zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak
  brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.
 4. Poza wyjątkami określonymi w § 8 pkt. 3 członek honorowy posiada prawa
  i obowiązki członka zwyczajny.
 • 9
 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
 1. – skreślenia lub wykluczenia uchwałą Zarządu, w wyniku złożonej
  dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. – śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. – nie opłacania składek członkowskich przez okres, co najmniej 2 miesięcy
  lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w działalności klubu przez okres, co najmniej 5 miesięcy,
 4. – nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu
  lub działania na szkodę Klubu.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia jej uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania
  jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie uchwała zarządu w przypadku złożenia odwołania, nie wywołuje skutków prawnych.

Rozdział IV
Władze Klubu

 • 10
 1. Władzami Klubu są:
 1. – Walne Zebranie Członków Klubu, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. – Zarząd Klubu, zwany dalej „Zarządem”,
 3. – Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.
 • 11
 1. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym
  lub jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut
  nie stanowi inaczej.
 2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie.
  W takiej sytuacji uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków, o ile drugi termin Walnego Zebrania
  był podany w zawiadomieniu.
 3. Zasada, o której mowa w § 11 pkt. 2 ma zastosowanie do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
 • 12
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
  w trakcie trwania kadencji, władzom, zarządowi w przypadku zmniejszenia się liczby jego członków oraz komisji rewizyjnej w przypadku uszczuplenia jej składu przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem,
  że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie
  w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja członka władz z pełnionej funkcji i przyjęcie rezygnacji uchwałą organu, którego członek złożył rezygnację powoduje wygaśnięcie mandatu.
 • 13
 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie może być:
 1. – Zwyczajne,
 2. – Nadzwyczajne.
 • 14
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 1. – z własnej inicjatywy,
 2. – na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 3. – na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 15
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy
  skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad,
  co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
 1. – ustalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. – uchwalenie zmian statutu, wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. – udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. – podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
 5. – rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. – nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu, na wniosek Zarządu,
 7. – ocenianie działalności Zarządu,
 8. – podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Klubu niezastrzeżonych
  do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • 16
 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez walne zebranie. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie.
 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
  na kwartał.
 5. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 • 17
 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. – realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Klubu, zgodnie z celami statutowymi,
 2. – uchwalanie projektów planów działalności Klubu i preliminarzy budżetowych,
 3. – sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
 4. – ustalanie zasad wynagrodzeń pracowników Klubu,
 5. – ustalanie wysokości składek członkowskich oraz trybu ich uiszczania,
 6. – podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 7. – rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu,
 8. – składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 9. – reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 10. – powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych oraz sekcji,
 11. – uchwalanie regulaminów, ich działania uchwalanie regulaminu Biura Klubu oraz powołanie Biura,
 • 18
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Klubu powołanym do sprawowania kontroli
  nad działalnością Zarządu oraz Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 3 lata.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności,
  co najmniej 2 członków komisji Rewizyjnej
 5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin ustalony przez Walne Zebranie.
 • 19
 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. – kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu,
 2. – występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. – prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 4. – zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. – składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia
  absolutorium dla ustępującego Zarządu,

Rozdział V
Majątek Klubu i gospodarka finansowa

 • 20
 1. Na majątek Klubu składają się: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Klubu są:
 1. – składki członkowskie,
 2. – darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
 3. – zbiórki publiczne,
 4. – wpływy z działalności statutowej Klubu,
 5. – dochody z majątku Klubu,
 6. – dotacje, subwencje, granty.
 1. Do reprezentacji Klubu uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
  działających, w tym Prezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 • 21
 1. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu
  przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów,
  przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie powołuje Likwidatora,
  który przeprowadzi likwidację Klubu.
 3. Walne Zebranie po rozwiązaniu Klubu wskazuje organizację, mającą podobne cele statutowe na rzecz, której zostanie przekazany majątek Klubu.
 4. Likwidator po zakończeniu likwidacji Klubu występuje z wnioskiem do organu ewidencyjnego o wykreślenie Klubu z ewidencji przedstawiając sprawozdanie
  z przeprowadzonej likwidacji.